Ordensreglement i Ceres Park & Arena

Tilskuere i Ceres Park & Arena skal sikres en god oplevelse. Derfor skal den enkelte tilskuer i sin optræden tage hensyn til de øvrige tilstedeværende og arrangøren.

Slagsmål, provokerende og truende adfærd samt anstiftelse til uro og vold eller anden optræden, der generer de øvrige tilskuere eller arrangøren, vil medføre bortvisning og karantæne.

Tilskuere opfordres til at kontakte sikkerhedspersonalet, såfremt man føler sig chikaneret.

Ceres Park & Arena er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet. Optagelser gemmes i 30 dage.

Tilskuere skal ved indgangen frivilligt lade sig sikkerhedsvisitere og fremvise indhold i tasker o.l. Såfremt tilskuere ikke vil lade sig sikkerhedsvisitere vil disse blive nægtet adgang til Ceres Park & Arena.

Er en tilskuer i besiddelse af ikke-tilladte effekter kan tilskueren nægtes adgang, og såfremt en tilskuer er synligt påvirket af spiritus, euforiserende stoffer, medicin o.l., og det vurderes at denne kan udgøre en sikkerhedsrisiko vil den pågældende blive nægtet adgang til eller blive bortvist fra Ceres Park & Arena.

Det er ikke tilladt:

 • At medbringe genstande som for eksempel flasker, termokander, paraplyer, dåser eller andet, der kan anvendes som kasteskyts eller våben.
 • At medbringe mad- og drikkevarer, der ikke er købt i Ceres Park & Arena.
 • At fremføre politiske, racistiske, nedgørende eller anstødelige budskaber, hvad enten der er tale om tilråb eller i form af symboler på bannere, flag o.l.
 • At kaste med genstande eller væsker
 • At medtage eller foretage afbrænding af fyrværkeri og nødblus. Tilskuere, der antænder fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil øjeblikkeligt blive overgivet til politiet til videre retsforfølgning. Pågældende vil tillige blive opkrævet en afgift i henhold til det fælles Superliga-ordensreglement.
 • At medtage eller benytte tudehorn eller megafon, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra arrangøren.
 • At forcere bander, hegn og andre sektioneringer samt betræde atletik- eller fodboldbanen. En sådan forseelse straffes med to års karantæne til alle AGF's hjemmekampe. Pågældende person vil blive overgivet til politiet til videre retsforfølgning. Derudover vil der blive opkrævet en afgift i henhold til det fælles Superliga-ordensreglement.
 • At forrette sin nødtørft uden for toiletterne.
 • At optage levende billeder eller lyd af arrangementer i Ceres Park & Arena uden forudgående skriftlig tilladelse fra arrangøren.
 • At opsætte plakater eller mærkater, uddele løbesedler eller brochurer uden forudgående skriftlig aftale med arrangøren
 • At opholde sig på trapper og gangarealer
 • At ryge i de afsnit, hvor der er skiltet med 'Rygning forbudt'.

Anvisninger fra sikkerhedspersonalet skal til enhver tid efterkommes. Såfremt man nægtes adgang, bortvises eller tildeles karantæne refunderes billetprisen eller udgift til køb af sæsonkort ikke.

Overtrædelse af ordensreglementet vil medføre omgående bortvisning samt evt. straf- og erstatningsansvar og udelukkelse/karantæne.

Ordensreglement for Superligaen

Samtlige Superliga-klubber har desuden tiltrådt et fælles ordensreglement, der har til formål at sikre, at tilskuere til fodboldkampe skal være trygge og glade før, under og efter arrangementet på stadion.

Alle uanset alder, udseende, religion og kulturel baggrund er velkomne på stadion. Stadionreglementet gælder for hele stadionområdet, herunder ved banen, på tribunerne og arealerne omkring stadion inden for hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring stadion samt tilknyttede parkeringsarelaer.

 1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
 2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.
 3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt - uanset fremgangsmåde.
 4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.
 5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.
 6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.
 7. Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.
 8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.
 9. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Forbud og afgifter for overtrædelser

 • Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.
 • Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.